Terugbetalingsbeleid

Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht
U hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (AK Harms GmbH Alan Harms, Wallgasse 6a, 48143 Münster, Duitsland, info@ruut.de) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief verzonden per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst hebt meegedeeld, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, moet u dit formulier invullen en terugsturen.)

- Aan AK Harms GmbH Alan Harms, Wallgasse 6a, 48143 Münster, Duitsland, info@ruut.de

- Ik/wij (*) herroepen de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op op (*)/ontvangen op (*)

- naam van consument(en)

- adres van consument(en)

- handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Annuleringsbeleid [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] gemaakt met de juridische teksteditor Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].